Career

"ร่วมสร้างประสบการณ์ไปพร้อมกับเรา"

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Business Developer

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนและสร้างผลิตภัณฑ์, บริการ, แคมเปญใหม่ๆ ที่จะเพิ่มผลกำไร หรือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท
 • วางแผน และจัดตั้งกระบวนการปฏิบัติการของโครงการที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานในการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และราบรื่น ทั้งก่อน และหลังให้บริการหรือดำเนินการร่วมกัน
 • ประสานงานกับคู่ค้า และหน่วยงานในองค์กร
 • ดูแล/รักษา ขยายตลาด เพิ่มฐานลูกค้า
 • จัดทำและนำเสนอแผนธุรกิจให้กับฝ่ายบริหาร รวมถึงทำการตลาดออนไลน์
 • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Business Development, Sales หรือ Project Management ในตำแหน่งบริหาร 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่าน เขียน และใช้ภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม สามารถถ่ายทอดเรื่องที่ซับซ้อนเชิงเทคนิค ให้เข้าใจได้ง่าย
 • สามารถใช้เครื่องมือด้านการตลาดได้ เช่น SEO
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ภาวะกดดันและระยะเวลาที่มีจำกัดได้ดี
 • มีความยืดหยุ่นในสถานที่ปฎิบัติงาน

Sales Executive (AE - Digital Agency)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ถ่ายทอดเรื่องซับซ้อนเชิงเทคนิคให้เข้าใจง่าย
 • ประสานงานในการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และราบรื่น ทั้งก่อน และหลังให้บริการหรือดำเนินการร่วมกัน
 • สรุปความต้องการลูกค้าได้ และติดตามเนื้องานลูกค้าจนเสร็จส่งมอบ
 • มีใจรักในด้านบริการ สามารถช่วยเหลือลูกค้าให้เข้าใจผลิตภัณฑ์ได้
 • ดูแล/รักษา และขยายฐานลูกค้า
 • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Sales หรือ Support 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่าน เขียน และใช้ภาษาอังกฤษได้
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ภาวะกดดันและระยะเวลาที่มีจำกัดได้ดี
 • มีความยืดหยุ่นในสถานที่ปฎิบัติงาน
 • หากมีความเข้าใจพื้นฐานใน SEO และ Digital Marketing จะพิจารณเป็นพิเศษ

Programer (Full Stack)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปด้วยกันกับทีม
 • เสนอแนะ เพื่อหาข้อสรุปในการพัฒนาให้ได้จุดมุ่งหมายเดียวกัน
 • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเขียนโปรแกรม 1 ปีขึ้นไป
 • มีความเข้าใจด้านภาษา Angular6++, NodeJS, Nginx, Mysql, PHP
 • มีความเข้าใจการใช้งาน Bootstap หรือ CSS เพื่อทำ Layout เบื้องต้น
 • มีความเข้าใจ Linux (Ubuntu, Centos)
 • หากมีความเข้าใจด้าน CI/CD หรือ DevOpt (Kubernetes) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้งาน Git, GitLab, Github ได้
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้สภาวะการกดดันได้ดี

UX/UI Designer

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ออกแบบเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น เพื่อให้ตอบโจทย์ของสินค้า และผู้ใช้งาน
 • ออกแบบกราฟิกต่างๆ
 • สร้าง Wireframe, Mockup, Prototype เพื่อนำเสนอผลงาน
 • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านออกแบบกราฟิก หรือ UX/UI อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, XD หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์
 • มีความรู้เรื่องหลักการและกระบวนการในงานออกแบบ Website และ App
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง UX/UI
 • หากมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง HTML5, CSS3 และ Bootstrap จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้สภาวะการกดดันได้ดี

Content Writer

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา สื่อต่างๆของบริษัท
  ทั้ง Online และ Offline
 • สร้างสรรค์ด้านงานเขียนทางการตลาดให้มีคุณภาพ กับโจทย์ที่ได้รับ
 • เขียน Content Writing ในลักษณะโปรโมชั่น, เกร็ดความรู้, คู่มือการใช้งาน
 • ช่วยถ่ายทอด เชิงให้ความรู้ด้านการตลาด ออนไลน์ เช่น SEO, SEM
คุณสมบัติ
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และต้องมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความสนใจเรื่องการตลาดออนไลน์ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการสร้างเนื้อหาดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคผ่านช่องทาง Social Media
 • สามารถใช้ Social Media (Facebook , Twitter , Instagram)
 • มีประสบการณ์เขียนบทความ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้สภาวะการกดดันได้ดี

Digital Marketing

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • พัฒนาและจัดการด้านกลยุทธิดิจิตอลมาเก็ตติ้งแคมเปญ, คอนเทนต์ และการออกสื่อต่างๆ
 • วางแผน Concept ภาพและวีดีโอต่างๆ เช่น facebook, line@, youtube, twitter, TikTok เป็นต้น
 • ติดตามและทำสรุปผล วิเคราะห์ ผลลัพท์การทำการตลาดแต่ละ Campaign เพื่อหาแนวทางในการทำต่อได้
 • ศึกษากลยุทธ และเทคนิคใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อสร้าง User Journey
คุณสมบัติ
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, Digital marketing
 • มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และต้องมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความเข้าใจ การวัดผลการยิง Ads ใน Facebook และ Google เข้าใจการทำ Optimize ได้ดี
 • มีความเข้าใจ สร้างฐาน Audient และการคัดกรอง ทั้งในรุปแบบ OutBound และ Inbound ได้
 • ใช้ Digital marketing tools ต่างๆได้อย่างชำนาญ
  Google Analytics, Facebook Analytics, Google Tag
 • สามารถใช้ Social Media (Facebook , Twitter , Instagram) ได้คล่อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำ Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้สภาวะการกดดันได้ดี
ส่ง cv มาได้ที่อีเมล [email protected] หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 081-303-6966

เรารอคุณอยู่นะ.